Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Μελέτη και σχεδιασμός, αδειοδότηση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτόνομων ή συνδεδεμένων με το ηλεκτρικό δίκτυο, φωτοβολταϊκά συστήματα συμψηφισμού ενέργειας (netmetering ).

Οικονομοτεχνικές υπηρεσίες τον υπολογισμό του κόστους, τον υπολογισμό του χρόνου κατασκευής, την πρόβλεψη κερδών, την αξιολόγηση των επιχειρήσεων, (Τραπεζική και Ιδιωτική πίστωση ..) οικολογική αξιολόγηση και δυνατότητες βέλτιστης ασφάλισης των έργων οπός επίσης εκπονεί  τεχνικών εκθέσεων για ηλιακές εγκαταστάσεις – για λογαριασμό ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά έργα ΑΠΕ και μελέτες που υλοποιηθήκαν στην Γερμάνια (Μελέτες & Έργα 7 MWp), Αυστρία (Φ.Β. αυτόνομα Έργα 103,5 kWp), Αγγλία (Φ.Β. Μελέτες για Capital Funds 9,5 MWp), και Ελλάδα (Μελέτες & Έργα ΑΠΕ 18,5 MWp).

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

Προαξιολόγησητου χώρου εγκατάστασης

Αυτοψία και εξέτασητου προτεινομένου χώρου από τον πελάτη εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμούως προς την καταλληλόλητά του για εγκατάστασητου έργου, έλεγχοςπρόσβασης, σκιάσεων,πιθανών τεχνικών εμποδίων και αδειοδοτικώνπεριορισμών.

 

Οικονομοτεχνική μελέτη και εκτίμηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

 

Υπολογισμόςτης ηλιοφάνειας και της παραγόμενης ενέργειας μέσου λογισμικού ανάλυσης των μετεωρολογικών δεδομένων και προσομοίωσης της λειτουργίας της εγκατάστασης, τουκόστους εγκατάστασης, την πρόβλεψη κερδών και την βιωσιμότητα της επένδυσης.

 

Σχεδιασμός – Χωροθέτηση

 

Λεπτομερής σχεδιασμός χωροθέτησηκαι διαστολογιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπόνηση μελετών εφαρμογής για την κατασκευή των Φωτοβολταϊκων Πάρκων.

Σύνταξη Φακέλων– Αδειοδότηση

 

Συντάσσουμε και υποστηρίζουμε τους απαιτούμενους φακέλους προς τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση – Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη – Τεχνική Μελέτη Λειτουργίας του Φ.Β. Σταθμού

Έκδοση Αδειών Παραγωγήςή Εξαίρεση από την Άδεια Παραγωγής – Εγκατάστασης – Λειτουργίας

Διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο της Ρ.Α.Ε.–ΛΑΓΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ

 

Project Management

 

 • Αξιολόγηση Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών Εξοπλισμού
 • Σύνταξη φακέλων για ένταξη των έργων σε ΧρηματοδοτικάΠρογράμματα
 • Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού του Έργου
 • Συντονισμός προμηθευτών – μηχανικών για την άψογη εκτέλεση – ανέγερση των Φ.Β. Πάρκων
 • Επίβλεψη των εργασιών κατασκευής του έργου
 • Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης όλων των έργωνεντός του πεδίου εφαρμογήςανέγερσης Φωτοβολταϊκού Σταθμούκαι των ορίων του προϋπολογισμού
 • Δημιουργία και διατήρηση ολοκληρωμένης τεκμηρίωσης του έργου
 • Παραλαβή του Έργου
 • Συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Net-metering

Το Net-metering ή συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ.

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειαςεπιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεώντου, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευσητης πράσινης παραγόμενης ενέργειας.Έτσι το Δίκτυο χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας, η οποία μέσω του συμψηφισμού ο οποίος γίνεται στο τέλος μιας περιόδου μέτρησης (τριετία) καταναλώνεται τοπικά. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή

συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.

Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δενείναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. Αφορά σε φωτοβολταϊκό σταθμό οοποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο ή βρίσκεται σε άλλο χώρο, αλλά συνδέεται ηλεκτρικάμε αποκλειστική γραμμή διασύνδεσης. Ο σταθμός συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης.

Στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και στην Κρήτηεπιτρέπεται ο συμψηφισμός ενέργειας που εγχέεται από σταθμόπαραγωγής αυτοπαραγωγού ή Ενεργειακής. Κοινότητας, ο οποίος συνδέεται στο Δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ), μεενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο ΔίκτυοΧαμηλής Τάσης (XT).

Η ιδανική εγκατεστημένη ισχύς απαιτεί λεπτομερή υπολογισμό αρκετών παραμέτρων ώστε να καταστεί βιώσιμη μια εγκατάσταση NetMetering.

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας με την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα;

 

Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται από τον Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί οαυτοπαραγωγός, δηλαδή τον Προμηθευτή που εκπροσωπεί την εγκατάσταση κατανάλωσης,με βάση τα πραγματικά δεδομένα καταμέτρησης που παρέχει οΔιαχειριστής του Δικτύου.

Επομένως ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό πουεκδίδει ο Προμηθευτής, με τελική εκκαθάριση στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό πουεκδίδεται με την παρέλευση της τριετίας από την ενεργοποίηση του σταθμού. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά τριετία μέχρι τη λήξη της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Ως χρεωστέα ενέργεια (για το ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου) λογίζεται η διαφορά
των ποσοτήτων που καταγράφονται από το Μετρητή 2, δηλαδή η διαφορά Α
(Απορροφώμενη) – Ε (Εγχεόμενη), εφόσον η διαφορά αυτή είναι θετική. Εάν η διαφορά
ισούται με μηδέν δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ εάν η διαφορά είναι αρνητική επίσης δεν υφίσταται χρεωστέα ενέργεια, ενώ η διαφορά αυτή πιστώνεται στον επόμενο
εκκαθαριστικό λογαριασμό ως πρόσθετη εγχεόμενη ενέργεια. Τυχόν παραμένον μετά την
εκκαθάριση της τριετίας πλεόνασμα δεν πιστώνεται στον επόμενο λογαριασμό. Τα ανωτέρωαποτυπώνονται, υπό μορφή παραδείγματος στον πίνακα που ακολουθεί και αφοράεγκατάσταση καταναλωτή με τετραμηνιαία καταμέτρηση.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κλιμακούμενης χρέωσης στο τιμολόγιο κατανάλωσης ή
πολυζωνικού τιμολογίου, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να προκύπτουν οιχαμηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό στο επίπεδο του εκάστοτε εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται  βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης ως εξής:

 

 1. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, ήτοι, επί του αθροίσματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας, από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο Δίκτυο ενέργεια.

 

 1. Οι υπόλοιπες, πλην ΥΚΩ, ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΕΤΜΕΑΡ, Χρέωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης επί της απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.

 

Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ, Τομέας Ρυθμιστικών θεμάτωνΔιεύθυνση Χρηaστών Δικτύου

 

Παράδειγμα υπολογισμού της τιμής συμψηφισμού για ένα οικιακό καταναλωτή με βάση τα τιμολόγια της ΔΕΗ (Σεπτέμβριος 2021). 

Η έκπτωση 5% αφορά στις Χρεώσεις Προμήθειας του εκκαθαριστικού λογαριασμού που έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή:

 • για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ1, Γ1Ν, ΔΕΗ myHomeEnter, ΔΕΗ myHomeEnter+: το 5% του ποσού του παγίου και της αξίας ενέργειας, μετά την αφαίρεση προωθητικών ή άλλων εκπτώσεων πχ Έκπτωση Ενέργειας
 • για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ21, Γ22 και Γ23: το 5% του ποσού του παγίου, της αξίας ενέργειας και της αξίας της ισχύος (όπου υπολογίζεται), μετά την αφαίρεση προωθητικών ή άλλων εκπτώσεων πχ Έκπτωση Ενέργειας
 • για τους πελάτες με τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ: το 5% του ποσού της αξίας ενέργειας και της αξίας ισχύος.

Δεν περιλαμβάνονται οι πελάτες που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων, όπως πελάτες ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης,  Αγροτικό Τιμολόγιο και οι Αυτοπαραγωγοί με Ενεργειακό Συμψηφισμό (netmetering).

 

Πηγή: Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

Νομοθετικό Πλαίσιο

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ 3583Β/31.12.2014) η οποία αντικαταστάθηκε αρχικά από την υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ 1547Β/5.5.2017) και στη συνέχεια από την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, (ΦΕΚ 759Β/5.3.2019) και την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024, ΦΕΚ 3971Β/30.8.2021 και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Με το N.4414/2016 (ΦΕΚ 149Α/9.8.2016) η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό επεκτάθηκε και σε άλλες τεχνολογίες και συγκεκριμένα στις μικρές ανεμογεννήτριες, σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ενώ με το Ν.4513/2018, ΦΕΚ 9Α/23/1/2018 (που αφορά τις Ενεργειακές Κοινότητες) και την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, (ΦΕΚ 759Β/5.3.2019) είναι πλέον δυνατή και η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης σε συνδυασμό με συστήματα αυτοπαραγωγής.

Πλεονεκτήματα Net-metering

Οι ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, έχουν ως αποτέλεσμα το χαμηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστούν την επιλογή του NetMetering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.

Οι μέλλουσες αυξήσεις του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας (τιμολόγιο ΔΕΗ ή παροχών ενέργειας) δεν επιβαρύνουν τον παραγωγό.

Θετικότερο ενεργειακό αποτύπωμα, δίνοντας την δυνατότητα χρήση σύγχρονων μορφών θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας και απεξάρτηση από τις ρυπογόνες ορυκτές μορφές θέρμανσης.

Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις και τις διακυμάνσεις του κόστους παραγωγής ενέργειας.

Μείωση των εκπομπών CO2.